Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: KomendantPowiatowyPaństwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68, tel. 32 453 93 94 fax. 32 453 93 92, 
  e-mail: pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych st. kpt. Daniel Hermytzgodnie z zarządzeniem27/2018 (tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowesą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 
  1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego 
  o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i4 RODO.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:297
Treść wprowadził(a): Deberny Bartosz, 2018-07-16 12:12:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-28 15:20:01