Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

Załącznik do Decyzji Nr 95/2009

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim

  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

1)              kierowanie pracą Komendy Powiatowej;

2)              strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej ;

3)              zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)              wzory pieczęci i stempli;

5)              liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej

 

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

 

  1. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu wodzisławskiego tj.

- miasto Wodzisław Śląski

- miasto Radlin

- miasto Pszów

- miasto Rydułtowy

- gmina Lubomia

- gmina Gorzyce

- gmina Mszana

- gmina Godów

-  gmina Marklowice

 

3.    Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Wodzisław Śl.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)              KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;

2)              OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)              jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)              KSRG - Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej

§ 4. 1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

1)         dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

 

2)         kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

 

3)         pisma kierowane do senatorów i posłów;

 

4)         odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz jej pracowników;

 

5)         zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego, oraz pracowników i strażaków Komendy Powiatowej;

 

6)         zarządzenia, decyzje, postanowienia, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

 

7)         władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego, jako organu administracji publicznej.

 

2.    Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

 

3.    Komendant Powiatowy lub  Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

 

4.    Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej Komendant Powiatowy podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku Komendy Powiatowej.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

§ 5. W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)     Wydział Operacyjno – Szkoleniowy                                    - symbol PR;

2)  Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza                                        - symbol PZ;

3)    Sekcja Finansów                                                                - symbol PF;

4)    Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna                             - symbol PT;

5)    Sekcja Kadrowo – Organizacyjna                                        - symbol PK;

w zakresie spraw i akt bhp                                                  - symbol PBHP

6)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Wodzisławiu Śl.       - symbol PJRG - I;

7)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Rydułtowach            - symbol PJRG - II;

 

§ 6.1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1) Sekcja Finansów;

2) Sekcja Kadrowo – Organizacyjna

3) Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna,

 

2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

1) Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

2) Sekcję Kontrolno – Rozpoznawczą,

3) Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze,

 

oraz realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), pełniąc funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i przy znakowaniu spraw oraz akt posługuje się symbolem – PN.

 

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

1)              planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;

2)              podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ;

3)              sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej , analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)              współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)              współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;

6)              współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)              załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8)              realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)              realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10)          realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)          opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12)          wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13)          przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14)          realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;

15)          współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16)           realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu.

 

§ 8. Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy w szczególności :

 

w zakresie zadań operacyjnych należy w szczególności:

1)              analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)              opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)              przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)              koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)              przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

6)              analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)              zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)              sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)              współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)          przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11)          nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)          przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)          przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)          koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15)          prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;

16)          nadzór nad organizacją systemu monitoringu pożarowego,

17)          bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych.

 

w zakresie zadań szkoleniowych  należy w szczególności:

1)              planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG na obszarze powiatu

2)              organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)              inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

4)              organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej.

 

w zakresie zadań łączności należy w szczególności:

1)              planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)              nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

3)              zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;

4)              współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)              analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej;

6)              koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;

7)              planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

8)              sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

w zakresie  zadań informatyki należy  w  szczególności :

1)              analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;

2)              zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;

3)              nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;

4)               współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)              planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6)              sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)              wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)              systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

9)              realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10)          administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11)          utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych;

12)          nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

w zakresie zadań obronnych należy w szczególności:

1)         prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej;

2)         koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

w zakresie zadań ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)       zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

2)       kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

3)       opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4)       planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5)       prowadzenie kancelarii tajnej.

 

§ 9. Do zadań  Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 

1)              rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)              współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)              inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)              opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)              opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)              analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

7)              opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)              organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

 

9)              rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10)          przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11)          przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12)          wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13)          wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz w Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14)     nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej;

15)     opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16)     realizowanie zadań związanych z uzgadnianiem sposobów połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową.

 

§ 10. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1)              sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;

2)              prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;

3)              prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)              wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej’

b)              zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,

c)              przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)              zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)              analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;

5)              prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)                  nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;

7)              prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

§ 11.Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należy w szczególności:

 

w zakresie zadań kwatermistrzowskich należy  w szczególności :

1)              administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)              opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)              prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej;

4)              dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)              zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)              prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej;

7)              prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)              likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)              sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;

10)          prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;

11)          systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)          realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)          ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

w zakresie zadań techniki należy w szczególności:

1)              inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)              prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

3)              obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;

4)              prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

 

5)              nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6)              organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

7)              wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

§ 12. Do zadań Sekcji Kadrowo – Organizacyjnej należy w szczególności:

w zakresie zadań kadrowych należy w szczególności:

1)              realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;

2)              przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

3)              opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;

4)              opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)              ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej ;

6)              prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;

7)              sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8)              realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;

9)              analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

w zakresie zadań organizacyjnych należy w szczególności:

1)              realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;

2)              organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;

3)              opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;

4)              prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)              prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;

6)              organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)              organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez rzecznika prasowego

8)              przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;

9)              organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

10)          realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;

11)          prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;

12)          zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej.

 

w zakresie zadań BHP należy  w szczególności:

1)       prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

2)      sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 

3)              bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 

4)              prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

 

5)              przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wniosków z wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

6)              uczestniczenie w pracach komisji powypadkowej oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 

7)              współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 

8)              opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 

9)              udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

 

10)          inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

 

11)          udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy, przekazywaniu nowych bądź przebudowywanych obiektów, przeglądach okresowych;

 

12)          udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

§ 13. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy  w szczególności:

 

1)              organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)              dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)              wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)              wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)              przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)              współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)              rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych , poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)              realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

9)              prowadzenie  doskonalenia zawodowego;

10)          udział w aktualizacji :

a)       stanu gotowości operacyjnej,

b)       procedur ratowniczych,

c)       dokumentacji operacyjnej:

11)       udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

ROZDZIAŁ V

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 14. Komenda Powiatowa używa:

1)              urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim”;

 

2)              urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim”;

 

3)              urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,”

 

4)              stempli nagłówkowych o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Wodzisławiu Śląskim, woj. śląskie

 

 

/Godło/

KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Wodzisławiu Śląskim, woj. śląskie

 

5)  innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ  VI

 

Postanowienia końcowe

§ 15 Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w PSK i jrg określa regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

§ 16. 1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej określa załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej określa załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2941
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2017-03-10 19:51:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-11-04 12:25:22